Yazı işleri/Personel Özlük ve TİG Birimi
08 Kasım 2023

Yazı işleri Sağlık Memuru Sedat Bozkurt
Personel Şube Birim Çalışanı
Tıbbi Sekreter Özlem AYDEMİR
Tıbbi Sekreter Esra SARI

Özlük/Personel Birimi; Personelin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vb.) ve özlük dosyasının muhafazasını sağlamak, kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisinde görevli uygun niteliklere haiz başka bir personel görevlerini yerine getirmektedir.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

  1. Personelin göreve başlayış ve ayrılış yazılarını yazmak,
  2. Personel terfilerini düzenlemek,
  3. Kullanılan yıllık izinler hastane otomasyon programına ve izin defterine kaydetmek, liste haline getirilerek döner sermaye hesaplamasında kullanılmak üzere mutemetlik birimine iletmek,
  4. Personel raporları formu doldurmak, personelin ayrılış ve başlayış tarihleri liste haline getirilerek maaş ve döner sermaye hesaplamasında kullanılmak üzere mutemetlik birimine iletmek,
  5. Kurumdan başka bir kuruma atanan personelin maaş nakil ilmühaberi ve tebliğ tebellüğ ilmühaberi hazırlamak gerekli imzalar alındıktan sonra kurumla ilişkisini kesmek, mutemetliğe yönlendirmek, işlemler bittikten sonra özlük dosyası muhafaza edilmek üzere özlük ve sicil arşivine kaldırmak ve kayıtları yapılarak fiilen çalışan personel listesinden düşmek,
  6. Görevlendirmeleri ilgili kişiye tebliğ etmek ve gerekli birimlere konu ile ilgili bilgi vermek,
  7. Geçici görevle çalışan veya görevli olup ta başka kurumlara geçici olarak görevlendirilen personele görev yazısını tebliğ etmek ve fiilen çalışan personel listesinden kaydı düşmek veya eklemek.
  8. Askere gidecek personelin işlemleri yapılarak kurumdan ayrılışını sağlamak, maaş mutemetliğine bilgi vermek ve fiilen çalışan personel listesinden düşürmek,
  9. Sağlık tesisi ile ilişiği kesilen tüm personelin dosyasını ve geçmiş yıllara ait yazışma dosyalarını arşivlemektir

Yazı İşleri Birimi; Yazı işlerinin (Gelen Evrak - Giden Evrak) yürütülmesi amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu): Yaşar COŞGUN
Birim Yetkilisi

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı niteliklere haiz başka bir personel görevlendirilmektedir.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

1-Hastane yönetimince uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Birim ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı dokümanların birimde güncel halde bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
2-Posta, kargo ve elden gelen evraklar EBYS taratılıp gelen numarası verilir ve evrağın ilgili birimlere yönlendirilmesi yapılması amacıyla hastane yöneticisine evrak gönderilir.
3-Hastanemizden dış kurumlara giden evraklar sisteme kayıt edilerek, giden numarası verilir.
4-Posta olacak evraklardan normal postalar zarflanır, tartılıp pulu yapıştırılır. Posta zimmet defterine kayıt yapılıp postaneden mühür basılır. İadeli taahütlü postalar zarflanır ve tartılıp pulu yapıştırılır. PTT yurtiçi servis evrağı 2 adet düzenlenir, postaneye mühürletilir ve daha sonra gönderen birime teslim edilir.
5-Dış kurum evrakları dış zimmet defterine kayıt edilerek zimmet karşılığı teslim edilir.
6-İlgili evraklara hastanemizin mührü ve aslı gibidir işlemleri yapılır.
7-İdareden gelen evrakların (iç tamim vs.) ilgili birimlere ve kişilere (doktor vs.) dağıtımı yapılır.)
8-Kurum içi duyuru yapılacak evrakların sistem üzerinden duyurusu yapılır.
9-Hastanenin belirlediği ve takmakla yükümlü olduğu çalışan tanıtım kartlarını sürekli olarak kullanır.

TİG Birimi: Sağlık Memuru Ahmet Ünsal

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) NEDİR ?

Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren yatan hasta sınıflandırma sistemidir.

-Hastaları, benzer şartları oluşturan gruplara ayıran ve başlangıç noktası hastalıklar olan bir sistemdir.

-Vakaları, öncelikle ana tanıya daha sonra işlemlerine göre gruplandırır.

- Harcanan tedavi kaynaklarını, parasal değer yerine bağıl değer/katsayı olarak ifade eder.

***Teşhis İlişkili Gruplar Birimi tarafından; yatan ve günübirlik hastalar Avustralya Kodlama Standartlarına göre kodlandırılarak, Sağlık Bakanlığına veri olarak gönderilmektedir. Ayrıca İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar (İBAG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBAG)’ın frekansları ise sayısal veri olarak Sağlık Bakanlığına gönderilmektedir.
Klinik süreçlere ilişkin verilerinin, Sağlık bakanlığı TİG sistemine uygun olarak hazırlanması, doğru ve tutarlı kodlanması ve sisteme gönderilmesi görevlerinin gerçekleştirildiği teknik birimdir.

TİG birimi bakanlık ve hastane arasındaki bağlantıyı sağlar, hastane bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.

AMAÇ:

-Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak.

-Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek.

-Planlama ve araştırmalara ışık tutmak.

-TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak.

-Sağlık insan gücü planlaması yapmak.

-Hastane yönetim aracı olarak kullanmak.

TİG’de KULLANILAN PARAMETRELER:

-Tanılar

-İşlemler

-Cinsiyet

-Yaş

-Kalış Süresi

-Yenidoğan Ağırlığı

-Günübirlik Durumları

-Taburcu Şekli

-Mekanik Ventilasyon Süresi

*** Hastanın ana tanısı, yapılan işlemler, yaşı, yenidoğan ise ağırlığı, eşlik eden ve kronik hastalıkları (diyabet ve tipleri vs.), alışkanlıkları (sigara ve alkol kullanımı), özgeçmiş ve soygeçmişi bilgileri, varfarin (cumadin) kullanımı, HIV, viral hepatit taşıyıcılığı, kardiyak cihaz varlığı (Pacemaker), varsa gebelik durumu mutlaka hasta dosyasında belirtilmelidir.

İŞLEM BAZLI AYAKTAN GRUPLAR (İBAG) :

Tanısı konulmuş, bu tanıya yönelik seanslar halinde tedavisi planlanmış ve gerçekleştirilmiş hastaların, tedavi seans sayılarını ifade etmektedir.

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

-Hemodiyaliz

-Kemoterapi

-Radyoterapi

-ESWL

-Sünnet

-Evde Sağlık

-Tomoterapi

BRANŞ BAZLI AYAKTAN GRUPLAR (BBAG) :

Poliklinik hizmetlerini kapsar.

KLİNİK KODLAMA NEDİR:

Hastaya ait klinik kaydın tüm detayları ile incelenerek, kodlanmaya esas durumları; ana tanı, ek tanı, işlemler ve hastanın yatış epizodunu ilgilendiren hastaya ilişkin diğer durumların tam, doğru ve tutarlı olarak, standartlara uygun şekilde tespit edilip, tespit edilen durumlara ait kodların E-kitaptan bulunarak Sağlık Bakanlığı TİG veri giriş sistemine kaydedilmesidir.

KLİNİK KODLAYICI KİMDİR:

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen klinik kodlama eğitimine katılmış ve sertifika almış, TİG veri sistemine kaydı yapılmış ve şifre verilmiş olan sağlık personelidir.

Eğitime 06/10/2015 tarihli ve 888 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları kapsamında; kamu, özel ve üniversite hastanelerinde çalışan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Ait Yönetmelik” te belirtilen sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları katılabilmektedir.

KLİNİK KODLAYICI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

-Klinik verileri TİG sistemine tam, doğru ve zamanında girmek.

-Klinikten HBYS üzerinden kesin taburcusu yapılan dosyalarda kodlama açısından eksiklikler varsa zamanında ilgili kliniğe ve TİG birim sorumlusuna bildirmek.

-www.tig.saglik.gov.tr adresindeki duyuruları düzenli takip etmek, veri giriş sisteminde meydana gelen teknik sorunları Sağlık Bakanlığına bildirmektir.