Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
08 Kasım 2023
BİRİM: Biyomedikal
Sağlık tesisi bünyesinde mevcut bulunan taşınırların etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak ve ihtiyaç duyulan malzemelerin kontrollü bir şekilde tespit edilmesi, alınması ve faturalandırılmasında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu): Sebahat TÜRKMEN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. Sağlık tesisinde görevli bir başka taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ya da Sağlık Tesisi Yönetiminin uygun gördüğü aynı nitelikleri haiz bir personel görevlerini yerine getirmektedir.

GÖREV AMACI: Sağlık tesisi bünyesinde yer alan Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi veya Biyomedikal Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, biyomedikal teknolojinin etkin finansal ve teknik yönetim hizmetlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmek, Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak, korumak, kullanım yerlerine teslim etmek, mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlulukları yerine getirmektir.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:
1) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
2) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
3) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
4) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
5) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
6) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
7) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
8) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
9) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
10) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,
11) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

BİRİM: Ayniyat Depo;
Sağlık tesisinin ihtiyaçları için satın alınan her türlü demirbaş ve sarf malzemelerinin teslim alınarak ihtiyaç duyulan yerlere transferinin sağlandığı ve teslim almaya ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve kontrol edilebilmesi amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu): Mehmet Ünver
Ayniyat Saymanı

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ: Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü bir memur görevlerini yerine getirmektedir.

GÖREV AMACI: Ayniyat depo iş ve işlemlerini planlamak, koordinasyon ve takibini sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:
1) Sağlık tesisine gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerini sayarak teslim almak.
2) Sağlık tesisine gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerini giriş işlemlerini yapmak.
3) Kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır, malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek.
4) Sağlık tesisine yapılan hizmet işleri için, hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek.
5) Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak.
6) Sağlık tesisi birimlerince istenilen malzemeleri, birimlere çıkış işlemlerini yaparak, düzenlenen TİF leri imzalattırmak.
7) Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesapları tutturmak.
8) Periyodik depo ve sağlık tesisi genelindeki demirbaş sayımımı yapmak,
9) Sağlık tesisine giren ve birimlere depomuzdan çıkış yapılan malzemelerin takibini yapmak,
10) Depoyu sağlıkta kalite standartlarının belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak,
11) Yılsonunda, gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak,
12) Sağlık tesisindeki demir baş malzemelerin, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemeleri hurda (hek) işlemlerini yapmak.
13) Yılsonunda yapılmış olan işlemleri Saymanlık ve Genel Sekreterliğe bildirerek hesaplarda mutabakat sağlamak.
14) Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmaktır.