Bilgi İşlem ve Faturalama
08 Kasım 2023

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU : MEHMET FATİH SARIYILDIZ
149560510_10223374338680779_2656634446317410180_n.jpg                                                                         

Bilgisayar Bakım Donanım
Taylan DULKADİR
WhatsApp Image 2023-11-08 at 11.08.19.jpeg

Dahili : 325
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bilgi İşlem Birimi; Hastane Bilgi Yönetim Sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisinde görevli başka bir bilgisayar işletmeni ya da Sağlık Tesisi Yöneticisi/ Başhekim ya da İdari ve Mali İşler Müdürü’ nün uygun gördüğü aynı nitelikleri haiz bir personel görevlerini yerine getirmektedir. 

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

  1. Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,
  2. Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,
  3. Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak,
  4. Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak,
  5. Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,
  6. Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,
  7. Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (Data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek,
  8. Kendisine verilen görevleri diğer birim personeliyle işbirliği içinde yürütmek,
  9. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
  10. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmaktır.

FATURALAMA SORUMLUSU : SAĞLIK MEMURU KÖKSAL TURHAN


Faturalama Birim Çalışanı
Veli KOÇ

Faturalandırma Birimi; Sağlık tesisimizde tedavi alan hastaların masraflarının kurumlara fatura edilerek, Sağlık Uygulama Tebliği, Bütçe Uygulama Tebliği ve kurumlarla Bakanlıkça yapılan özel protokoller çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.
Bu süreçteki bütün işlemlerin kontrolünün ve geriye dönük düzeltmelerinin yapıldığı; her türlü hizmetin belgelendirilip paraya dönüştürülmesinde titiz çalışılması gereken bir birimdir.

 

Gelir Tahakkuk Birimi; Sağlık tesisimizde tedavi alan hastaların masraflarının kurumlara fatura edilmesi sonrasında sağlık tesisimizin tahakkuka bağladığı fatura bedellerinin, geri ödenip ödenmediğinin rutin takibini yapmak, ödeme yapmayan kurumlarla iletişime geçerek çözümünü gerçekleştirmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV AMACI:

Kurum kalite hedefleri doğrultusunda faturalama ve gelirle ilgili mevzuat takibi ile kurum faturalarının düzenleme ve denetlenmesini sağlayarak çağdaş ve modern hizmet sunmak ve sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI: 

 

A. Faturalandırma Birimi;

1. Ayaktan tedavi olan hastaların HBYS üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yapılarak SUT çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ ya bildirim yapmak.

2. Hizmet kayıt ve fatura kayıt esnasında sistemden hata olarak dönen faturaları günlük manuel olarak sistemde düzeltmek.

3. MEDULA sisteminden gönderim yapılamayan yurt dışı sigortalı hastaları ay sonlarında başvurdukları illere göre ayırarak manuel olarak faturalayıp saymanlığa bildirip bulundukları müdürlüklere posta ile göndermek.

4. Tutuklu ve hükümlü ya da yabancı uyruklu hastaların tedavi masraflarını manuel fatura ederek HYS ‘ne kayıt edip Mal Müdürlüklerine teslim etmek.

5. SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB vb.) faturaları manuel düzenleyerek kurumlarına göndermek.

6. İkili anlaşma kapsamında ülkemize başvuran hastaların tedavi bilgileri ve masrafları ilgili kurumdan ödenek talep edip HYS sisteminden ödeme emri belgesi oluşturarak Mal müdürlüklerine teslim etmek.

7. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların faturalarını manuel düzenlenip icmal ile saymanlığa bildirim yapmak.

8. ayın bitiminden sonraki ilk iş gününde HBYS ‘nde ve MEDULA da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları kontrol etmek.

9. Yukarıda belirtilen kurumların üst yazılarını ve postaları hazırlayarak dönemi kapatmaktır.

10. Diş Tedavisi katılım payı ve Yurt dışı sigortalı hastalardan alınan tedavi katılım payları aylık hesaplanarak SGK ya ödeme yapılması için Saymanlığa yazıları hazırlanarak teslim edilir.

11. Ücretli hastaların ;tedavilerine ilişkin tedavi tutarların ödenmesi, taksitlendirilmesi ve takiplerinin yapılması sağlanır.

12. Günübirlik hasta epikrizleri gelir tahakkuk servisine teslim edildikten sonra; sistemden hizmetlerinin doğru ve eksiksiz fatura edilip edilmediği kontrol edilir. SUT hükümleri dikkate alınır. Fatura edilmeyenler ya da eksik hizmetle fatura edilenler epikrizi doğrultusunda faturalandırılır. Yanlış takip alınanların takipleri yenilenir. Fatura edilmeyen günübirlik muayene kayıtları sistemden tespit edilerek; fatura edilememe sebebi araştırılır, sorunları giderilerek faturalandırılır.

13.Tüm kesilen faturaların ödenip ödenmediğinin takibi yapılır.

14. DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ Her ayın 01 inden itibaren Tüm faturalar oluşturulduktan sonra SGK MEDULA dönem hazırlama işlemi yapılır. SGK medula dönem sonlandırma rakamları alınır. Her bir fatura usulüne göre düzenlenip saymanlığa gönderilir.


B. Gelir Tahakkuk Birimi;

1. Hastanemiz personelini faturalama ve gelir tahakkuk açısından bilgilendirerek, personelimizin hatasız işlem yapmasını sağlamak.

2. İlgili yazışma ve istatistiklerin takibini yapmak.

3. Her ay gelir durumunun ilgili hesaplara girişini yapmak.

4. Dijital ortama aktarılması gereken verileri zamanında aktarmak,

5. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak,

6. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, bu kararlar doğrultusunda ödemeleri yürütmek,

7. Resmi Gazete, Mevzuat Bilgi Sistemi, sut ve kamu fiyat tarifeleri en güncel hallerini vb. gibi kurumların internet sitelerinden mevzuata ilişkin değişiklikleri günlük olarak takip etmek.

Dahili : 325